.

We are pleased to welcome Véronique Thirion, Associate Partner in Brussels

.

Nous sommes heureux d’accueillir Véronique Thirion, Directrice Associée au bureau de Bruxelles

.

Wij zijn uitermate enthousiast Véronique Thirion te kunnen verwelkomen als Associate Director in het Brusselse kantoor


Véronique Thirion began her career in 1988 at Coopers & Lybrand (PWC) before joining the financial sector regulator in 1992 as an inspector in charge of prudential control of credit institutions.

In 2001, she became Head of internal audit for the Dexia Group and then, in 2007, was appointed to the Group’s Executive Committee, where she was in charge of human resources.

In 2010, she joined the private investment bank Petercam as Director of Risk.

In 2013, she was chosen by the Belgian government to head the investigations department (mergers and antitrust) of the Belgian Competition Authority and became a member of the institution’s executive committee. She held this position until the end of 2021.

Prior to joining Advolis Orfis in 2022, she was an independent consultant specialized in competition law, compliance and risk management.

Véronique was also a member of the Board of Directors of the National Bank of Belgium between 2020 and 2022.

Since 2022, she has been a member of the board of directors and the audit committee of the Institut National des Radioéléments (IRE), one of the four worldwide operators producing radioisotopes for medical use.


Véronique is a lawyer by training (University of Liège, 1986) and a graduate of Harvard Business School (AMP 2012).

Véronique Thirion commence sa carrière en 1988 chez Coopers & Lybrand (pwc) avant d’intégrer en 1992 le régulateur du secteur financier comme inspectrice en charge du contrôle prudentiel des établissements de crédit.

En 2001, elle devient responsable de l’audit interne du groupe Dexia puis, en 2007,  est nommée au comité exécutif du groupe, où elle assume la charge des ressources humaines.

En 2010, elle rejoint la banque d’affaires privée Petercam en tant que directrice des risques.

En 2013, elle est choisie par le gouvernement belge pour diriger le département des investigations (fusions et antitrust) de l’Autorité belge de la Concurrence et devient membre du comité de direction de l’institution. Elle occupe ce mandat jusqu’à la fin de l’année 2021.

Avant de rejoindre Advolis Orfis en 2022, elle était consultante indépendante spécialisée en droit de la concurrence, conformité et gestion des risques.

Véronique a également été membre du conseil d’administration (Conseil de Régence) de la Banque Nationale de Belgique entre 2020 et 2022.

Depuis 2022, elle est membre du conseil d’administration et du comité d’audit de l’Institut National des Radioéléments (IRE), un des quatre opérateurs mondiaux produisant des radio-isotopes à usage médical.

 
Véronique est juriste de formation (Université de Liège, 1986) et diplômée de la Harvard Business School (AMP 2012).

Véronique Thirion begon haar loopbaan in 1988 bij Coopers & Lybrand (pwc) voordat ze in 1992 aan de slag ging als inspecteur belast met het prudentieel toezicht op kredietinstellingen bij de toezichthouder van de financiële sector.

In 2001 werd ze hoofd van de interne audit van de groep Dexia en vervolgens, in 2007, werd ze benoemd in het executief comité van de groep, waar ze verantwoordelijk was voor human resources.

In 2010 trad zij in dienst bij de private investeringsbank Petercam als Risk Director.
In 2013 werd zij door de Belgische regering verkozen als hoofd van de onderzoeksafdeling (fusies en antitrust) van de Belgische mededingingsautoriteit en werd zij lid van het directiecomité van deze instelling. Zij vervulde dit mandaat tot eind 2021.

Voordat zij in 2022 bij Advolis Orfis in dienst trad, was zij onafhankelijk consultant, gespecialiseerd in mededingingsrecht, compliance en risicobeheer.

Véronique was daarnaast ook lid van de raad van bestuur (Regentenraad) van de Nationale Bank van België tussen 2020 en 2022.

Sinds 2022 is zij lid van de raad van bestuur en het auditcomité van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), een van de vier wereldwijde operatoren die radio-isotopen voor medisch gebruik produceren.

Véronique is juriste van opleiding (Universiteit van Luik, 1986) en heeft een diploma van de Harvard Business School (AMP 2012).


Vous souhaitez la contacter ?

Nous contacter